REGULAMIN GABINETU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Krzysztof Grabarczyk Terapia Funkcjonalna

§1.
Postanowienia ogólne
 1. Krzysztof Grabarczyk Terapia Funkcjonalna ul. Miętowa 2 nip 6482442684
  – przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633),
  – wpisu do rejestru indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej w województwie śląskim
  – niniejszego Regulaminu Organizacyjnego (zwanego dalej „Regulaminem”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych i osteopatycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 3. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.osteo-zab.pl
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
§2.
Czas i miejsce udzielania świadczeń
 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są gabinety indywidualnej praktyki fizjoterapii zlokalizowane pod następującym adresem:
  – Ul. Miętowa 2 41-807 Zabrze
 2. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem świąt
§3.
Cel, zadania i zakres udzielanych świadczeń
 1. Celem praktyki jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
  – wizyta fizjoterapeutyczna,
  – badanie funkcjonalne i fizjoterapia,
  – fizjoprofilaktyka.
§4.
Rodzaj działalności leczniczej
 1. W obszarze działalności podmiotu leczniczego mieści się udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, które obejmują konsultacje i działania terapeutyczne z zakresu fizjoterapii
§5.
Zasady rezerwacji i odwoływania terapii
 1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.604957714 lub na stronie www.osteo-zab.pl
 2. Dokonując rezerwacji, należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
 3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznego uprzedzenia o zmianie na co najmniej dzień przed planowaną wizytą.
 4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie, nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
 5. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność tę należy uiścić w recepcji lub przelewem na konto w ciągu dwóch tygodni od dnia odwołania wizyty.
 6. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty w wysokości 50% jego ceny, która to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie. Przedpłaty można dokonać gotówką w recepcji bądź przelewem na konto. W obu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na dzień przed terminem zabiegu.
 7. Jeżeli Pacjent dwukrotnie dokona rezerwacji terminu zabiegu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, zostanie pobrana opłata w wysokości 100% wartości niewykorzystanego zabiegu. Opłatę tę należy uiścić gotówką w recepcji lub przelewem na konto w terminie 7 dni od dnia planowego terminu zabiegu.
§6.
Organizacja i przebieg wizyty
 1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę  10 minut przed wyznaczoną godziną.
 2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
 3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, na podstawie których określony zostanie cel i plan terapii.
 4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.
 5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  a) Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty lub innych osób,
  b) uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
  c) podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie jego skóry.
§7.
Prawa i obowiązki Pacjenta
 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych Pacjent ma prawo do:
  1) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,
  2) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  3) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  4) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  5) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
 2. Do obowiązków Pacjenta należy:
  1) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  2) przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty, osteopaty,
  3) okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI i in.), jeśli fizjoterapeuta postawi taki wymóg,
  4) poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
  5) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetów podmiotu leczniczego,
  6) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
§8.
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Grabarczyk Terapia Funkcjonalna ul. Miętowa 2 41-807 Zabrze
 2. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Obowiązek informacyjny – art. 13. RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.
§9.
Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej ma charakter odpłatny i odbywa się na wniosek Pacjenta wedle określonych stawek.
§10.
Odpłatność świadczeń zdrowotnych
 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych, pobierane są od Pacjentów opłaty.
 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, inne niż finansowane ze środków publicznych, określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Praktyki www.osteo-zab.pl
§11.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2022 r. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cennika.